Firma ATRIUM, s.r.o. je príjemcom dotácií z Európskych štrukturálnych fondov EÚ v dvoch grantových projektoch:

Operačný program Podnikanie a Inovácie
Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť

Operačný program Podnikanie a Inovácie

Operačný program Podnikanie a Inovácie (OPPI) zaštiťuje Ministerstvo priemyslu a obchodu spoločne s agentúrou CzechInvest. V rámci tohto programu firma Atrium s.r.o. získala dotáciu na zavedenie IS pre riadenie vnútrofiremných procesov a vzťahov so zákazníkmi.

Zaobstarávaný informačný systém disponuje nástrojmi, ktoré možno použiť pre efektívne riadenie firmy, nastavenie procesov vo firme, na plánovanie, riadenie a sledovanie priebehu obstarávania vrátane potrebných výstupov ako sú ekonomické vyhodnotenie zákaziek. Obsahuje kompletnú správu financií a ekonomiky v previazanosti na ďalšie oblasti a poskytovať tak veľmi rýchlo a efektívne potrebné podklady pre ďalšie strategické rozhodovacie procesy.

Realizácia tohto projektového zámeru významne prispieva k zvýšeniu efektivity riadenia podnikových zdrojov aj na zlepšenie riadenia vzťahov so zákazníkmi. Správne využitie potenciálu IT / ICT výrazne podporuje stanovené ciele pre naplnenie v nasledujúcom období 5 rokov - dynamický rozvoj firmy a snaha zvýšenie trhového podielu. Projekt je významným nástrojom na optimalizáciu nákladov, k zníženiu počtu opráv a reklamácií a teda k zníženiu nákladov na ich riešenie. V konečnom efekte tak dôjde k posilneniu konkurencieschopnosti našej spoločnosti

 

Operační program Podnikání a Inovace

Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť

Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť (OP LZZ) prebieha pod Ministerstvom práce a sociálnych vecí. V tomto operačnom programe spoločnosť Atrium s.r.o. úspešne požiadala o dotáciu vo výzve č. 23 - Prispôsobivosť a konkurencieschopnosť.

Firma ATRIUM do súčasnej doby nemala spracovaný systematický plán zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Vzdelávací systém je pre firmu dôležitý vzhľadom k vzrastajúcemu tempe inovácií a vývoja v segmente stavebníctva. Je potrebné sa intenzívne zamerať na zvyšovanie profesionality aj motivácia zamestnancov a nastaviť procesy starostlivosti o ľudské zdroje v spoločnosti ATRIUM tak, aby priťahovali ďalších záujemcov o zamestnanie.

Pretože zdrojom zamestnanosti v nasledujúcich rokoch bude najmä vysoká odbornosť a kvalifikácia, a vysoká flexibilita, v snahe podporiť profesijný rast svojich zamestnancov a ich motiváciu k vykonávanej práci cestou intenzívneho a cieleného vzdelávania, spoločnosť ATRIUM využíva možnosti, ktoré ponúka Európsky sociálny fond.

Vzdelávací projekt je nastavený na 36 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu je 79 zamestnancov spoločnosti ATRIUM na všetkých pozíciách organizačnej štruktúry z oddelenia administratívy, z obchodného a výrobného oddelenia. Cieľom projektu je realizácia systematického plánu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov spoločnosti ATRIUM, posilnenie ich adaptability a flexibility na trhu práce a konkurencieschopnosti spoločnosti v segmente stavebníctva. Ciele projektu chceme naplniť realizáciou projektových aktivít v 7 vzdelávacích moduloch. Pôjde tu najmä o získavanie odborných poznatkov, rozvoj mäkkých zručností, jazykové vzdelávanie a zvýšenie IT zručností. Všetky školiace aktivity predstavujú všeobecné vzdelávanie, výstupom je zvýšenie vedomostí a zručností zamestnancov, široko využiteľných na trhu práce.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost